СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Социално предприемачество

Социалното предприемачество е концепция, която бързо набира популярност: комбинацията между разрешаване на социален проблем със смелостта на предприемачеството. Както Мартин и Осбърг (2007) отбелязват, важно е винаги да се взема предвид че социалното предприемачество се ражда от тази комбинация:

  • Способността да се търсят и грабват пазарни или социални възможности;
  • Самоувереност и енергия да се съдаде нещо ново в света;
  • Мотивация, която да лежи в силна визия;
  • Създаване на стойност чрез мащабна и трансформираща полза за част или цялото общество.

Това определя социалния предприемач като визионер, който идентифицира и се възползва от възможности, открива и използва необходимите ресурси и открива иновативни решения на социални проблеми, които са се появили в обществото, но още не са намерили своето адекватно решение от системата. [1]

Социалните предприятия се различават от традиционните бизнеси, тъх като носят редица ползи за обществото:

  • Социалните предприятия са тези, които е най-често внасят иновации и експериментални методи и решения от традиционните бизнес модели, защото те обикновено са направени, за да разрешават проблеми в съществуващите системи, които не могат или няма да бъдат решени от публичния и частния сектор;
  • Социалните предприятия могат да достигнат до социално изключени личности чрез създаване на възможности за доброволчество, обучение и работа;
  • Социалните предприятия обикновено съществуват с цел задържане и реинвестиране на печалбата към местната икономика.

Социалното предприемачество дава сигнал за нужда от социална промяна и тази потенциална възвращаемост на ползи, която е дълготрайна и трансформираща и която разграничава областта и практиците в нея от останалите. [2]

[1] S. Bacq and F. Janssen (2011) The multiple faces of social entrepreneurship: A review of definitional issues based on geographical and thematic criteria. Entrepreneurship & Regional Development, 23, June 2011, pp. 373–403.

[2] Roger L. Martin & Sally Osberg (2007) Social Entrepreneurship: The Case for Definition. https://ssir.org/articles/entry/social_entrepreneurship_the_case_for_definition

Дигитална сигурност

Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, рисковете на дигиталната сигурност могат да имат ефект върху постигането на икономически и социални цели, а управлението на риска може да повлияе на много повече организации, отколкото обикновено се счита. [1] Затова е толкова важно да се разбере какво всъщност е дигиталната сигурност и как да се обезпечи защита срещу рисковете, свързани с нея.

Киберсигурността се определя като стратегията, политиката и стандартите, свързани със сигурността и операциите в киберпространството, където информационните и комуникационните системи и информацията, която се съдържа в тях, са предпазени от щети, неоторизирано използване или промяна, или експлоатация. Терминът “киберпространство” обхваща не само информационни технологии (ИТ), но има по-широк спектър, за да обхване още групи на ИТ инфраструктури, Интернет, телекомуникационни мрежи, компютърни системи, вградени процесори и контролери и Интернет на нещата. [2]

Що се отнася до предприемачество и социално предприемачество, графиката по-долу очертава насоките относно кои елементи трябва да се вземат предвид, когато се управлява цяла организация, в контекста на дигитална сигурност:

Фигура 1: Защитаване на дигиталната стратегия в развиващата се кибер-среда [3]