ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

Реализирането на проекта DiFens ще доведе до много преки и косвени резултати:

  • DiFens наръчникът за дигитална сигурност ще предостави по иновативен начин аспектите на дигитална сигурност, свързани с юридически въпроси, киберсигурност, оценка на риска и бизнес дигитализация. Наръчникът ще предложи уникална комбинация от ноу-хау, като подчертае важността от оперативно имплементиране на стратегия за дигитална сигурност. В същото време, наръчникът ще даде практически насоки за най-добрите методи за оценка на риска на една организация на всеки един етап от развитието ѝ. DiFens Наръчникът ще има отделна секция, посветена на Социалното предприемачество и дигиталната сигурност за социални новатори. Ще се обърне внимание на концепцията за социално предприемачество, за да се вдъхновят младите предприемачи да приложат на практика и дигитализарат социалните иновации. Наръчникът ще се занимае и със социалните онлайн иновации, тъй като те са изложни на същите тези заплахи.
  • Онлайн менторство за дигитално предприемачество ще бъде предоставено на 15 потенциални млади предприемачи и 15 млади предприемачи от всяка страна-партньор в DiFens на техния майчин език (150 общо).
  • Многоезичната онлайн платформа на DiFens (5 езикови версии – полска, българска, словенска, гръцка и английска) предлага достъп до Наръчника за дигитална сигурност. Платформата ще даде шанс на млади хора да споделят нуждите и притесненията си относно дигиталната сигурност. От своя страна, младежките работници ще използват платформата, за да достигнат целевите групи и да им помогнат за увеличаване на техните знания за дигитална сигурност. Чрез участието си в проекта младежките работници ще развият своите менторски умения и спобности за мотивация на млади предприемачи и потенциални такива. Платформата ще даде още достъп до информация и учебна програма, уважавайки принципите на Източници за Отворено Обучение. Като динамично онлайн пространство, платформата ще предлага условия за лесна комуникация, като подобри колегиалната взаимовръзка и играе ролята на свързващо звено между млади предприемачи и ментори, имащи опит по темите на дигитална сигурност и социално предприемачество. Участниците в проекните дейности по DiFens ще могат да се регистрират и да използват платформата свободно. Наръчникът ще е източник за Отворено Обучение, достъпен за всички регистрирали се на платформата. Освен че ще предлага достъп до платформата, пространство за менторство, взаимно учене, networking и директна комуникация с млади предприемачи, уебсайтът на DiFens ще предоставя генерална информация за мисията на проекта и постигнатия напредък.
  • Ще се проведе шест-дневно обучение за представители на парньорските организации, за подготовката на най-малкот 10 младежки работници за обучение по темите, засегнати от DiFens.
  • Популяризиране на онлайн платформата сред младежи и младежки работници в петте партньорски държави по проекта, както и отвъд тях в Европа и света.
  • Партньорите ще представят проекта и постигнатите резултати на подходящи събития в областта на предприемачество, социални иновации и менторство. Те ще бъдат особено активни в тази сфера след финализирането на платформата.
  • DiFens информационни дни ще бъдат организирани в София, България и в Келце, Полша, за да популяризират основния продукт, разработен от проекта – Наръчникът на DiFens.
  • Международната конференцията по проекта DiFens ще се състои в Никозия, Кипър. Конференцията има за цел да популяризира не само платформата и Наръчника на DiFens, но и обощение на всички преки и косвени резултати, постигнати в рамките на проекта като резултат от партньорството между младежки работници, потенциални млади предприемачи и млади предприемачи. Участниците ще имат възможността да обсъждят директните резултати от проекта, дългосрочното му въздействие, както и да създадат нови връзки за бъдещо сътрудничество.